Algemene verkoopsvoorwaarden

 1. Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op al onze verhoudingen met onze klanten, die deze verkoopsvoorwaarden aanvaarden bij elke aankoop en/of bestelling. Eventuele bijzondere voorwaarden zullen slechts aanvaard worden mits schriftelijk akkoord onzentwege. Onze algemene verkoopsvoorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden. Door het feit overeenkomsten met ons af te sluiten erkent de medecontractant deze voorwaarden, inclusief garantievoorwaarden, te kennen en te aanvaarden als integrerend bestandsdeel ervan.
 2. Onze offerten alsmede de opgegeven leveringstermijnen worden enkel ten titel van benaderende inlichting gegeven en brengen nooit enige verbintenis van onzentwege mee. Wij zijn niet verantwoordelijk voor welke vertraging ook en een vertraging kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding, noch de verbreking van de bestelling door de koper te verrechtvaardigen.
 3. Elke verkoop wordt gesloten onder voorbehoud van goede referenties en wij houden ons steeds het recht voor de overeenkomst op te schorten en voldoende garantiebewijzen te vragen voor de goede uitvoering ervan.
 4. Onze diensten zijn opgesteld zonder verbintenis. Om afgesloten te worden moet elke verkoopsovereenkomst, zelf indien ze behandeld is door onze vertegenwoordigers, het voorwerp uitmaken van onze geschreven aanvaarding en bevestiging.
 5. Alle klachten die door onze algemene verkoopsvoorwaarden niet zouden uitgesloten zijn, dienen schriftelijk ingediend te worden binnen de 5 dagen te tellen vanaf de datum van ontvangst van de goederen. Reactie op een laattijdige klacht impliceert geen verzaking aan deze bepaling en is steeds onder voorbehoud van alle rechten en zonder nadelige bekentenissen. Geen enkele klacht, zelfs indien gerechtvaardigd, laat de koper toe de betaling uit te stellen of de betalingsmodaliteiten te wijzigen.
 6. Wanneer een klacht wordt erkend, onder partijen of in rechte, gaat onze verantwoordelijkheid niet verder dan de evenredige terugbetaling of vervanging van de betwiste goederen, met uitsluiting van elke andere (in)directe schadevergoeding.
 7. Alle klachten op facturen dienen schriftelijk te gebeuren binnen de 5 dagen na factuurdatum. Ook hier impliceert een reactie op een laattijdige klacht geen verzaking.
 8. De betaling dient binnen de 30 dagen na facturatie te gebeuren. In geval van niet gekende klant door ons beheersysteem, kan er gevraagd worden deze betaling contant te Landen uit te voeren. In geval van niet-betaling binnen deze termijnen, brengen de verschuldigde sommen van rechtswege en zonder dat voorafgaandelijk aanmaning nodig is, een intrest van 12% op het bestaande factuurbedrag te weeg.
 9. In geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag, zonder ernstige redenen, wordt het saldo na vergeefse ingebrekestelling verhoogd met 12% met een minimum € 100,- en een maximum van € 2.000,-, zelfs bij toekennen van termijnen van respijt.
 10. Alle inningskosten en protestkosten zijn steeds ten laste van de koper.
 11. De goederen blijven onze volledige eigendom tot hun volledige betaling, eventuele intresten en schadebeding inbegrepen, dit in afwijking van art. 1583 BW; desniettegenstaande zijn steeds alle risico’s betreffende de gekochte goederen onmiddellijk aan de koper overgedragen. Daarenboven stemt de koper in met een rerentierecht over deze goederen tot hun algehele betaling. In geval van niet-betaling op de vervaldag, zal de verkoop door ons als ontbonden kunnen worden beschouwd van rechtswege en zonder aanmaning. De goederen blijven eigendom van de verkoper tot volledige betaling van de prijs. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De verkoper zal de voorschotten mogen bewaren als eventuele schadevergoeding voor het in gebreke blijven door de koper. De koopwaar die onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, dient voor te komen in de staten van de koper met vermelding ‘eigendomsvoorbehoud’. Wanneer de goederen worden verkocht of verwerkt, zal de koper op eerste verzoek van de verkoper de daaruit voortvloeiende schuldvorderingen geheel of ten dele aan deze laatste overdragen, ten belopen van de nog verschuldigde bedrage. Geeft de koper geen gevolg aan dit verzoek, dan worden de verdere leveringen eenvoudig opgeschort.
 12. Minimum 1 jaar fabrieksgarantie op de verkochte machines.
 13. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de eerbiediging van onze garantie voor zover deze schriftelijk is bedongen is. Elke eis tot vergoeding hetzij voor verlies hetzij voor directe of indirecte schade, uit hoofde van onze diensten of goederen, is uitgesloten. De klant vrijwaart voorts voor aanspraken van derden, voortvloeiende uit de door ons verrichte werkzaamheden of geleverde goederen.
 14. Te nemen maatregelen voorafgaand aan werkzaamheden uitgevoerd in de dealervestiging of bij de klant ter plaatse:
  1. Ons personeel in de mogelijkheid zou zijn om het werk te beginnen van zodra het ter plaatse komt. Indien de machine tot bij de dealervestiging in Landen wordt gebracht, dient deze gereinigd te zijn. Bij het aanbrengen van een niet gereinigde machine, kan er beslist worden de nodige reinigingswerkzaamheden uit te voeren. De verbonden kosten hieraan, vallen ten koste van de klant.
  2. De plaats bij de klant, waar de werken te worden uitgevoerd, opgeruimd en net zouden zijn.
  3. De openingen en doorgangen groot genoeg zijn om gemakkelijk al voor de werken nodige materiaal of alle goederen door laten.
 15. Deze overeenkomst zal worden beheerst door en geïnterpreteerd overeenkomstig het Belgisch recht. Voor alle geschillen die ontstaan in verband met, of naar aanleiding van het ontstaan, de uitvoering of de interpretatie van deze overeenkomst, zijn alleen de Rechtbanken van het gerechtelijke Arrondissement Leuven, het vredegerecht van Leuven boven alle andere vredegerechten en andere rechtbanken bevoegd , waar de maatschappelijke zetel van onze firma is gevestigd.

De kracht van een merk

 • New Holland Agriculture

  New Holland Agriculture is een echt wereldmerk dat de kennis en expertise verenigt van bedrijven die de landbouw overal ter wereld veranderd hebben. New Holland heeft verder gebouwd op deze troeven om het meest uitgebreide gamma landbouwmateriaal te creëren dat aan de behoeften van alle markten en klanten voldoet. We kunnen vertrouwen op een productienetwerk dat de wereld overspant. Ons dis...

  http://agriculture1.newholland.com/eu/nl-nl/

 • Delvano Landbouwspuiten

  Delvano is de enige Belgische constructeur van zelfrijdende spuitmachines en dit sinds 1960. Naast zelfrijders maken we ook het ganse gamma spuiten : van gedragen; zowel met manueel als hydraulische bediende spuitbomen, tot getrokken spuitmachines en dit voor landbouw en tuinbouw. Tegenwoordig worden niet alleen herbiciden, insecticiden en vloeibare meststoffen (fongiciden) verspoten maar o...

  http://www.delvano.com/delvano/nl/

 • Maschio Gasparado

  De Groep Maschio Gaspardo: is een grote multinationale speler in de productie van land- en tuinbouwmachines met name voor grondbewerking, zaaien ,behandeling van gewassen en het onderhoud van groene zones. Het produktengamma omvat een breed scala van frezen , rotorkopeggen, klepelmaaiers, (precisie)zaaimachines, grasmaaiers, machines voor passieve en minimale grondbewerking, sproeiers, ploeg...

  http://www.maschio-gaspardo-benelux.com/

Jobs
Sluit

Flashbericht