Privacyverklaring

 

BVBA Landbouwmachines Van Ceulebroeck - hierna “bedrijf” genoemd - wenst u te informeren over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, verwerkt en beschermd:

1.            Doel en procedure voor de verwerking van gegevens

De door u verstrekte persoonsgegevens ("gegevens") worden voor de volgende doeleinden verwerkt:

 a)           de uitvoering van verkoopcontracten en/of dienstovereenkomsten om de contractuele verplichtingen van het bedrijf na te komen;

b)           het beheren van de zakelijke relatie met u of uw organisatie, inclusief het uitvoeren van garantieservices, het verwerken van betalingen, de boekhouding, auditing, facturering en incasso en gerelateerde ondersteuningsdiensten;

c)            het communiceren van gegevens naar CNH Industrial Belgium en hun gerelateerde dochterondernemingen en de gelieerde ondernemingen van de CNH Industrial Group, om hen toe te staan hun verplichtingen met betrekking tot de garantie en veiligheid van het product na te komen; voor assistentiediensten te zorgen, ook via het netwerk van erkende werkplaatsen; het beantwoorden van en voldoen aan klantverzoeken; het sturen van communicatie van technische en/of organisatorische aard; het houden van enquêtes om de kwaliteit van de geleverde goederen en/of geleverde diensten te verbeteren, uit hoofde van het legitieme belang van de fabrikant;

d)           het bedrijf in staat te stellen om enquêtes te houden over de klanttevredenheid ("klanttevredenheid") met betrekking tot de kwaliteit van de goederen en diensten in overeenstemming met het legitieme belang van het bedrijf;

e)           onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, het verzenden van commerciële communicatie en reclame over producten en diensten van het bedrijf, of het doen van marktonderzoek (“Marketing”);

f)            onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming, het communiceren van gegevens aan CNH Industrial Belgium en aan hun gelieerde dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van de CNH Industrial-groep met als doel het sturen commerciële communicatie en reclame over hun producten en diensten, of om marktonderzoek te doen (“Marketing derden”).

 

De gegevens worden verzameld en verwerkt op basis van het contract en het expliciete en legitieme belang van het bedrijf voor het verwerken ervan volgens de punten (a), (b) en (c) en onder voorbehoud van uw uitdrukkelijke toestemming voor de marketing beschreven onder (e) en (f). Wij wijzen erop dat u uw gegeven toestemming op elk gewenst moment kunt intrekken.

De gegevens kunnen worden verwerkt op papier, op geautomatiseerde of elektronische wijze, waaronder per post of e-mail, telefoon (bijvoorbeeld geautomatiseerde telefoongesprekken, SMS, MMS), fax en elk ander middel (bijvoorbeeld websites, mobiele apps).

2.            Gevolgen van het niet verstrekken van gegevens

U bent nooit verplicht om gegevens te verstrekken. Het niet verstrekken van de gegevens die nodig zijn voor een verkoop of om een dienst of product te leveren en die als verplicht zijn aangegeven, kan echter ons beletten de vereiste service of het product te kunnen aanbieden of kan leiden tot een niet-optimale levering van de vereiste diensten of producten. Het niet verstrekken van gegevens waarvan de verstrekking als optioneel is gemarkeerd zal u hoe dan ook in staat stellen de dienst te gebruiken of het product te ontvangen.

3.            Ontvanger van de gegevens

Tijdens onze activiteiten kunnen gegevens worden gedeeld en gecommuniceerd aan CNH Industrial Belgium en de dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen van de CNH Industrial Group, erkende werkplaatsen, dienstenaanbieders, gevestigd in en buiten de Europese Unie, die een specifieke contractuele verplichting hebben en ze uitsluitend mogen gebruiken voor de bovengenoemde doeleinden.

 De gegevens kunnen worden doorgegeven aan derden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om te voldoen aan beschikkingen van openbare instanties of om een recht van het bedrijf uit te oefenen voor de gerechtelijke autoriteiten.

4.            Gegevensoverdracht buiten de EER

Binnen zijn contractuele relaties kan het bedrijf de gegevens overdragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER), inclusief de opslag van gegevens in databases die worden beheerd door entiteiten die namens de onderneming handelen. Het databasebeheer en de gegevensverwerking zijn beperkt tot de doeleinden van de verwerking en worden uitgevoerd volgens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Bij overdracht van de gegevens buiten de EER, zal het bedrijf alle passende contractuele maatregelen nemen om een adequate bescherming van de gegevens te garanderen, waaronder - onder andere - overeenkomsten gebaseerd op de contractuele standaardbepalingen die zijn goedgekeurd door de EU-Commissie betreffende de overdracht van persoonsgegevens buiten de EER.

5.            Gegevensverwerkingsverantwoordelijke en functionaris voor gegevensbescherming (FG)<indien benoemd>

De gegevensverwerkingsverantwoordelijke is [rechtspersoon dealer], met maatschappelijke zetel in [Dealeradres]. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming op het e-mailadres <voer e-mailadres FG in, wanneer een FG wordt benoemd. [TOEGEVOEGEN IN GEVAL VAN FG-BENOEMING].

6.            Gegevensbewaring

Het bedrijf bewaart de gegevens in zijn systemen en archieven zolang als nodig is om de doelen te bereiken die worden beschreven in deze privacyverklaring, rekening houdend met, indien van toepassing, wettelijke en contractuele vereisten. Indien noodzakelijk om zijn belangen te beschermen met betrekking tot mogelijke aansprakelijkheid in verband met het aanbieden van de diensten of producten kan het bedrijf de gegevens voor een langere periode blijven opslaan.

Gegevens verwerkt voor marketing- en profileringsdoeleinden worden bewaard totdat u uw toestemming intrekt en in elk geval in overeenstemming met het bovengenoemde principe en de richtlijnen van de relevante privacyautoriteiten in dit verband.

7.            Uw rechten

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

1.            recht op inzage: het recht om door het bedrijf te worden geïnformeerd of uw gegevens worden verwerkt en, indien van toepassing, toegang te hebben tot de gegevens; 

2.            recht op rectificatie en recht om te wissen betekent het recht om de rectificatie van onjuiste en/of onvolledige gegevens te verkrijgen, en om de gegevens te wissen wanneer het verzoek legitiem is;

3.            recht op beperking van de verwerking betekent het recht om te verzoeken om opschorting van de verwerking wanneer het verzoek legitiem is;

4.            recht op gegevensportabiliteit is het recht om de gegevens te verkrijgen in een gangbaar gestructureerd en leesbaar formaat, evenals het recht om gegevens over te dragen aan andere verwerkingsverantwoordelijke;

5.            recht op bezwaar is het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens wanneer het verzoek legitiem is, inclusief wanneer de gegevens worden verwerkt voor marketing of profilering, indien van toepassing;

6.            recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in geval van onrechtmatige verwerking van gegevens.

 

U kunt bovengenoemde rechten uitoefenen door te schrijven naar Ayrton Van Ceulebroeck, Zoutleeuwstraat 31 3404 Neerlanden of naar het e-mailadres Ayrton@landbouwmachinesvanceulebroeck.be

De kracht van een merk

 • New Holland Agriculture

  New Holland Agriculture is een echt wereldmerk dat de kennis en expertise verenigt van bedrijven die de landbouw overal ter wereld veranderd hebben. New Holland heeft verder gebouwd op deze troeven om het meest uitgebreide gamma landbouwmateriaal te creëren dat aan de behoeften van alle markten en klanten voldoet. We kunnen vertrouwen op een productienetwerk dat de wereld overspant. Ons dis...

  http://agriculture1.newholland.com/eu/nl-nl/

 • Delvano Landbouwspuiten

  Delvano is de enige Belgische constructeur van zelfrijdende spuitmachines en dit sinds 1960. Naast zelfrijders maken we ook het ganse gamma spuiten : van gedragen; zowel met manueel als hydraulische bediende spuitbomen, tot getrokken spuitmachines en dit voor landbouw en tuinbouw. Tegenwoordig worden niet alleen herbiciden, insecticiden en vloeibare meststoffen (fongiciden) verspoten maar o...

  http://www.delvano.com/delvano/nl/

 • Maschio Gasparado

  De Groep Maschio Gaspardo: is een grote multinationale speler in de productie van land- en tuinbouwmachines met name voor grondbewerking, zaaien ,behandeling van gewassen en het onderhoud van groene zones. Het produktengamma omvat een breed scala van frezen , rotorkopeggen, klepelmaaiers, (precisie)zaaimachines, grasmaaiers, machines voor passieve en minimale grondbewerking, sproeiers, ploeg...

  http://www.maschio-gaspardo-benelux.com/

Jobs
Sluit

Flashbericht